Obecné ustanovenia

Tieto podmienky použitia partnerského programu upravujú vzťah medzi účastníkom Partnerského programu (ďalej len Partner) a firmou AKU SHOP.CZ s.r.o. (ďalej len Prevádzkovateľ)


Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom Partnerského programu je:

AKU-SHOP.CZ s.r.o.
Teplická 137
40505 Děčín
DIČ:CZ27342310

IČ:27342310


Partner

Partnerom sa stáva ten, kto sa zaregistruje do Partnerského programu a je prijatý za partnera Prevádzkovateľom. Pri registrácii uvedie pravdivé údaje. S registráciou výslovne súhlasí s pravidlami a podmienkami spolupráce čím sa zaväzuje ich plniť. Registráciou do programu tiež Partner dáva súhlas so spracovaním osobných údajov Firmou AKU SHOP.CZ v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe.


Podmienky a obsah spolupráce

Spolupráca Prevádzkovateľa a Partnera je založená na marketingovej podpore produktov firmy AKU SHOP.CZ na webových stránkach partnera v rámci Partnerského programu, alebo e-mail formou šírenia odkazu. Webové stránky Prevádzkovateľa sú na adrese http://www.aku-shop.sk. Systém Partnerského programu je umiestnený na adrese http://accushop.savana.cz/jamaffiliates.


Registrácia

Registrácia je bezplatná. Prevádzkovateľ môže registráciu zamietnuť bez udania dôvodu. Partner môže mať založený len jeden účet v Partnerskom programe. Marketingovú podporu môže partner prevádzkovať na jednom alebo viacerých vlastných weboch.


Práva a povinnosti partnera

Odkazy sú myslené textové odkazy, rovnako ako bánery a grafické reklamy, ktoré pri kliknutí smerujú na web www.aku-shop.sk .

Odkaz na webové stránky www.aku-shop.sk musia obsahovať identifikačný špecifický kód Partnera.

Odkazy, ktoré neobsahujú identifikačný kód, nie sú zahrnuté do štatistík Partnerského programu a nemožno cez ne uplatňovať nárok na provízie vynímajúc prípad, kedy sa Prevádzkovateľ a Partner dohodli na identifikácii pomocou tzv. HTTP referer. Z technických dôvodov je provízia pripisovaná len za takého návštevníka, ktorý má vo svojom počítači povolené cookies.

Partner nesmie odkazy s identifikačným (partnerským) kódom vkladať do stranok, ktoré porušujú zákony Českej republiky, pornografických a warez webov.

Partner nesmie pri propagácii produktov Prevádzkovateľa klamať či skresľovať informácie, napríklad o cenách produktov.

Partner smie používať odkazy so špecifickým kódom na viac než jednom webe. Môže ich použiť i v mailoch rovnako ako ostatných neelektronických médiach..

Partner musí propagáciu prevádzať legálnym spôsobom v súlade so zákonmi Českej republiky. Partner nesmie používať odkazy so špecifickým kódom na cudzích weboch a to predovšetkým v užívateľských diskusiách a komentároch. Zakázaná je propagácia založená na SPAM-ovaní. (Viď. zákon č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti). Pri zistení porušenia tohto pravidla je Prevádzkovateľ oprávnený zmazať účet Partnera a dovtedy nepreplatené provízie stornovať.


Provízia

Provízia sa vyplatí za zaplatenú objednávku, ktorú objednal návštevník, ktorý prišiel cez odkaz s identifikačným kódom Partnera.

Provízia sa nevypláca za samotnú návštevu cez web Partnera ani sa nevypláca za samotnú objednávku produktu.

Partner získa províziu za každú objednávku na www.aku-shop.sk, a to do 90 dní od posledného príchodu návštevníka z jeho webu. Províziu dostane ten Partner, od ktorého prišiel zákazník pred nákupom ako posledný. Na províziu má nárok len jeden Partner.

Provízia Partnera môže byť stornovaná v prípade, že objednávka bola z akéhokoľvek dôvodu zrušená a zákazníkovi boli peniaze vrátené.

Provízia môže byť zrušená, pokiaĺ Partner porušil pravidlá a podmienky spolupráce.


Výška provízie

Výška provízie za jeden uskutočnený predaj cez partnerský odkaz je 15% z uhradeného tovaru (z ceny bez DPH) objednaného zákazníkom.


Výplata provízie

Provízia bude Partnerovi vyplatená, keď presiahne celková výška Partnerom získaných provízií minimálnu čiastku určenú k vyplateniu.

Minimálna čiastka k vyplateniu je35 Euro.

Provízia bude Partnerovi vyplatená na základe jeho žiadosti na základe faktúry vystavenej Partnerom Prevádzkovateľovi. Splatnosť tejto faktúry je 21 dní od dňa vystavenia.

Provízia môže byť vyplatená prevodom na účet.

Pri zrušení spolupráce, ak nebola táto zrušená z dôvodu porušenia Pravidiel a podmienok spolupráce, sa zvyšná provízia vyplatí do 21 dní. I v tomto prípade musí výška provízie k vyplateniu dosahovať Minimálnu čiastku určenú k vyplateniu.

Provízia sa vypláca len ve slovenskej mene.

Alternatívnym spôsobom vyplácania provízie môže byť vyplatenie čiastky na zľavový kupón k tovaru na www.aku-shop.skZískate tak zľavu na tovar zodpovedajúci výške vašej provízie. Tento spôsob vyplácania provízie je na rozhodnutí Partnera. Prevádzkovateľ nemôže k tomuto kroku pristúpiť z vlastného rozhodnutia.


Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje sprístupniť Partnerovi pravdivé štatistiky uskutočnených nákupov cez jeho partnerský odkaz.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť provízie na základe pravidiel a podmienok spolupráce.

Prevádzkovateľ nie je povinný poskytnúť štatistiky uskutočnených nákupov iným spôsobom než online cez systém Partnerského programu.


Podmienky ukončenia spolupráce

Spolupráca sa uzatvára na dobu neurčitú. Zrušiť ju môžu obidve zmluvné strany. Prevádzkovateľ i Partner ju môžu zrušiť zaslaním e-mailu s návrhom na zrušenie spolupráce.

Spolupráca a provízie môžu byť bez náhrady zrušené v prípade, že Partner porušil pravidlá a podmienky spolupráce.


Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Podmienky použitia kedykoľvek zmeniť. Partner bude o týchto zmenách informovaný najneskôr do 5 pracovných dní e-mailom zaslaným na adresu, uvedenú pri registrácii Partnera.

Pokiaľ Partner neprijme nové podmienky, bude spolupráca ukončená.

Tieto podmienky použitia Partnerského Programu nadobúdajú platnosť dňom 9.3.2009.


Zpäť